Polyurethane Foam, Purchase Tavar, Qty: 16


Home > Polyurethane Foam, Purchase Tavar, Qty: 16


Country : Kazakhstan
Summary : Polyurethane Foam, Purchase Tavar, Qty: 16
KZT Ref No : 46676257
Tender Notice No : 36872263-ZTSP1
Competition : ICB
Financier : Self Financed
Purchaser : PUBLIC UTILITY INSTITUTION "SECONDARY SCHOOL NO. 11 OF THE EDUCATION DEPARTMENT OF THE CITY OF ZHEZKAZGAN"
Yur. organizer's address: 351810000, 100600, Kazakhstan, Zhezkazgan, st. Abay, 64, office
Full name of the representative: BAITASOVA BALKIYA RAKHIMBEKOVNA
Kazakhstan
Email :sh11_zhez@mail.ru
Tender Details : Polyurethane foam, purchase of Tavar, Quantity: 16
Purchase amount: 35 714.24
Qty: 16
Lot number: 36872263-ЗЦП1
Lot name: Polyurethane foam

The deadline for accepting applications: 2020-10-16 17:55:17
Deadline for accepting applications: 2020-10-23 17:58:26
Deadline : 23rd Oct 2020
Documents : Download